Rovné příležitosti Rovné příležitosti, z.s.

Gender

Co to vlastně je ten všudypřítomný gender? Ještě před pár lety téměř neznámé slovo, dnes stále častěji používané. Gender přeložený z angličtiny do češtiny by znamenal pohlaví, ale tento pojem má hlubší než jen biologický význam. Jde o označení kulturně vytvořených rozdílů mezi muži a ženami. Společnost s kulturou působí na jedince různého pohlaví různě, což vede k rozdílnému chování, očekávání a postojům.

Genderové stereotypy

Genderové stereotypy jsou tradiční až diskriminační představy a popisy typicky maskulinního muže a femininní ženy, představy o typicky ženských pozicích, vlastnostech a rolích jedince ve společnosti. V poslední době dochází k opouštění od těchto stereotypů, přesto jsou ale lidé vymykající se charakteristikám svého pohlaví často považováni za devianty.

Články

Povídání o mateřství s matkami malých dětí

A odpovědi na pár otázek o mateřství..… » celý článek


Postavení žen nad 50 let na trhu práce

Odpovědi žen nad 50 let, u kterých jsem zjišťovala v čem vidí hlavní překážky pro sebe na trhu práce..… » celý článek


Teorie sexuální identity: Freud vs. Chodorow

Nejznámější, ale zároveň nejspornější teorií rozvoje sexuální identity je teorie Sigmunda Freuda.… » celý článek


Genderová socializace ve škole

Školy oficiálně mají odpovědnost za to, že žáci získávají znalosti a dovednosti potřebné k plnění nejrůznějších společenských rolí. … » celý článek


Gender a ambice

Až do poloviny šedesátých let uváděly výzkumy středoškolské mládeže zprávy o tom, že chlapci mají ve srovnání s dívkami vyšší akademické a kariérní ambice. … » celý článek


Vytváří raná výchova rozdíly mezi dívkami a chlapci?

Při pozorování dívek a chlapců ve věku od tří do čtrnácti měsíců zjistila psycholožka Liz Connors jen malé pohlavní rozdíly v chování dětí. … » celý článek


Hodnoty mužů a žen

Carol Gilligan ve své analýze vychází ze skutečnosti, že dospělí muži a ženy rozdílně pojímají sebe a svou úspěšnost v životě a mají pro úspěch rozdílná kritéria. … » celý článek


Vývoj pohlavní ídentity

Výzkumy provedené Erikem Eriksonem či Carol Gilligan dokazují, že děti začínají dávat přednost určitému chování v souladu s genderovými stereotypy již ve věku kolem osmnácti měsíců. … » celý článek


Mozek muže, mozek ženy

V roce 1962 získal Roger Sperry Nobelovu cenu za poznatek, že levá hemisféra mozku řídí odlišné myšlenkové funkce … » celý článek


Podpora mladých matek na trhu práce v ČR

České ženy s malými dětmi mají ve srovnání s ženami z dalších zemí EU horší postavení na trhu práce.… » celý článek


Management mateřské a rodičovské dovolené

Dle výzkumů je rodičovská dovolená největším oříškem ve firemní praxi, protože při návratu po takto … » celý článek


Kvóty pro ženy- ano či ne ?

V poslední době je v EU hojně diskutována otázka zavedení kvót pro ženy...… » celý článek


Feminismus v českých zemích

První vlna feministického hnutí začala v českých zemích později než v zemích západní Evropy, a to přibližně v polovině 19. století.… » celý článek


Cyklická žena

Ženská energie je neustále se proměňující, nestabilní, cyklicky se proměňující dle skrytého řádu, menstruačního cyklu.… » celý článek


Postavení muže a ženy v Bibli

Jelikož je Bible založena na patriarchálních principech společnosti v době svého vzniku, je zde jasně vykresleno podřízení ženy muži a … » celý článek


Činnosti učitele a žáka ve výuce

Příspěvek popisuje pedagogický výzkum, který je svým obsahem orientován na oblast pedagogické komunikace. Ve výzkumu se jedná o pozorování a vyhodnocování komunikace  ve školní třídě… » celý článek


Rozvoj vzdělávání žen v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Článek pojednává o rozvoji vzdělávání žen v České republice v období od vydání Všeobecného školského řádu dne 6. prosince 1774 až po vydobytí práva na univerzitní vzdělávání… » celý článek


Genderové stereotypy v tradičních českých pohádkách

S pohádkami se setkáváme od raného dětství a je nepochybné, že i ony velkým dílem ovlivňují naše myšlení, hodnotové žebříčky, pohled na život, lidi a svět… » celý článek


Zpověď „vyléčené“ anorektičky

Držení diet u mladých dívek může být velkým problémem, který může přerůst do podoby poruchy příjmu potravy. Poruchy příjmu potravy jsou velmi vážným a poměrně častým onemocněním, mají největší, a to desetiprocentní úmrtnost ze všech psychických chorob a postihují 3% dívek a žen… » celý článek


Srovnání aktivity chlapců a dívek ve výuce občanské výchovy na ZŠ

Ve svém výzkumu srovnávám aktivitu chlapců a dívek ve výuce občanské výchovy na 2. stupni základní školy a pedagogickou interakci a komunikaci učitele s chlapci a dívkami v procesu školního vyučování (vliv pedagoga na aktivitu dívek a chlapců)… » celý článek


©2011-2016 Rovné přiležitosti; webdesign ©2011 Ondra Kandera