Rovné příležitosti Rovné příležitosti, z.s.

Realizované genderové audity

Nezisková organizace Rovné příležitosti, z.s. realizovala šest genderových auditů, a to čtyři v Ostravě, a po jednom v Havířově a Karviné.
Gender audity vyhodnocovaly podporu mužů a žen ve firmě za použití metod kvantitativního i kvalitativního výzkumu. Jejich cílem bylo zhodnotit stávající situaci, ocenit dobré praxe a nabídnout cestu ke zlepšení v problematických oblastech.
Genderové audity se zaměřovaly na tyto tematické oblasti:

  • Výběr a přijímání pracovních sil
  • Propouštění/odchod zaměstnaných
  • Zastoupení mužů a žen na pracovních pozicích
  • Zastoupení mužů a žen na pracovních pozicích
  • Vzdělávání
  • Hodnocení, odměňování a kariérní postup
  • Zaměstnanecké benefity
  • Flexibilita pracovních režimu
  • Management mateřské a rodičovské dovolené
  • Další formy zohledňování osobních potřeb zaměstnaných
  • Koncepce a pravidla firemní kultury
  • Vzdělávání v genderové oblasti
  • Systém komunikace
  • Pracovní prostředí a vztahy na pracovišti

 

Bylo zjištěno, že ve firmách není rovnoměrné zastoupení mužů a žen, především existuje genderová nerovnost ve vedoucích funkcích. Prakticky se nerealizuje školení zaměstnanců a zaměstnankyň v genderové problematice. Firmy také často nerealizují systematický a pravidelný kontakt s rodiči na rodičovské dovolené, což vede k tomu, že po návratu z rodičovské dovolené tyto osoby, což jsou v drtivé většině ženy, mají problém se znouzařazením do pracovního procesu a často jsou propouštěny. Ze statistických údajů vyplývá, že v České republice na svá předchozí pracovní místa nenastoupí po rodičovské dovolené 50% osob.
Firmám bylo nejčastěji doporučeno systematické sledování zastoupení mužů a žen na jednotlivých úrovních řízení, mentoring a supervize zaměřena na ženy, genderové školení pro zaměstnavatele, zaměstnance a zaměstnankyně. A také systematický a pravidelný kontakt s osobami na rodičovské dovolené, jejich postupné zaměstnávání v průběhu rodičovské dovolené na dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti či na částečný úvazek, vypracování individuálního plánu rozvoje v průběhu rodičovské dovolené a těsně před návratem z rodičovské dovolené. Pokud to je pro firmy možné, tak také zavedení homeofficu a flexiofficu či jiných flexibilních forem práce, které ocení rodiče s malými dětmi a rodiče na rodičovské dovolené, kteří takto mohou sladit rodinné a pracovní povinnosti.
Na základě výzkumů, které zkoumaly dopad genderových auditů a jejich přínos pro zaměstnavatele, zaměstnankyně a zaměstnance, je již dokázáno, že realizace genderových auditů a zavedení konkrétních změn na základě zjištěných informací, vede k větší spokojenosti, motivaci a výkonnosti zaměstnanců a jejich loajalitě s firmou, což vede k rostoucí produktivitě práce, jež pak znamenají pro firmu dlouhodobý zisk. Firma získá také vyšší společenskou prestiž.

©2011-2016 Rovné přiležitosti; webdesign ©2011 Ondra Kandera